Selskabet

Selskabets love

Fuglekongen

Bestyrelsen

Historie

 

 

 

 webmaster    
Copyright Team Hvolgaard

 


Selskabets love

Første afsnit
Selskabet

§ 1.
Selskabets navn er Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab og dets formål er ved selskabelighed at søge brødre og medlemmer knyttet sammen, samt at benytte de Selskabet, ved Allerhøjeste konfirmation af 5. december 1766, givne privilegier.


Selskabet har endvidere til formål at bevare de Selskabet tilhørende kulturhistoriske værdier, herunder Selskabets i klasse A-fredede ejendom matr. No. 280a Helsingør købstads bygrunde, beliggende Stengade 46, Helsingør og de donerede skiver.
 


Andet afsnit
Selskabets brødre og medlemmer

§ 2.
Enhver, som ønsker at indtræde i Selskabet, skal ved en broder skriftligt foreslås for bestyrelsen, der ved opslag i Selskabets lokaler bringer såvel den proponerede som proponentens navn til Selskabets og brødrenes kundskab. Retten til at proponere opnås 2 år efter indtræden i Selskabet som broder.


Som broder i Selskabet kan optages enhver uberygtet mand over 21 år, der er i besiddelse af almen dannelse.


Efter at opslaget har været ophængt i mindst 7 dage, foretages ballotation om den til optagelse som broder proponerede af en ballotationskomité. Denne består af bestyrelsen og 6 dertil af generalforsamlingen valgte brødre, der ikke er medlemmer af bestyrelsen. Disse forbliver i embedet i 2 år, hvorfor der afgår 3 hvert år. Genvalg kan finde sted.


For at ballotationen kan være lovlig, må mindst 9 medlemmer af komitéen være til stede og deltage i denne. For at den proponerede kan optages i Selskabet, skal et flertal af de afgivne stemmer være for optagelsen. Der føres en protokol over indballoterede brødre. Bestyrelsen underretter såvel den proponerede som proponenten skriftligt om ballotationens udfald.
Dersom en proponeret ikke indballoteres, kan han ikke igen det første halve år foreslås til broder i Selskabet.

§ 3.
Når en ny broder er optaget i Selskabet, tilstilles der ham et eksemplar af lovene, Selskabets emblem og en nøgle til Selskabets lokaler.


§ 4.
En broder kan blive æresmedlem af Selskabet, hvis han dertil foreslås af bestyrelsen og forslaget godkendes på en generalforsamling i overensstemmelse med lovenes § 17.


Æresmedlemmer betaler intet kontingent.

§ 5.
Udtræden af Selskabet kan finde sted med 14 dages varsel til den 1. januar. Den, der ønsker at udtræde af Selskabet, skal anmelde dette skriftligt til bestyrelsen.


§ 6.
Brødrenes kontingent til Selskabet og nye brødres indskud fastsættes ved hver ordinær generalforsamling (dagsordenens punkt 5).


Midlertidig eller vedvarende kontingentfrihed kan i særlige tilfælde bevilges efter bestyrelsens skøn.


Dersom nogen uagtet påkrav undlader at betale kontingent i et år, anses vedkommende som udtrådt af Selskabet. Følgen af andre undladte forpligtelser forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
 


§ 7.
Som medlem af Selskabet kan, efter samme regler som i §2, optages:


Enhver kvinde over 21 år, der er i besiddelse af almen dannelse.


Medlemmer har ikke stemmeret.


Deres kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
 

Medlemmer betaler ikke indskud.


De har adgang til Selskabets lokaler og arrangementer med de begrænsninger bestyrelsen måtte fastsætte.
 


§ 8.
Når et nyt medlem er optaget i Selskabet, tilstilles der vedkommende et eksemplar af lovene.


§ 9.
Brødres og medlemmers ægtefælle har samme adgang til Selskabet som medlemmer.


Tilsvarende adgang har brødres og medlemmers børn under ledsagelse af en i øvrigt adgangsberettiget.
 


§ 10.
Til Selskabets arrangementer har brødre og medlemmer adgang til at medtage gæster med bestyrelsens samtykke.


Tredje afsnit
Generalforsamlingen

§ 11.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender. Til generalforsamlingen har kun brødre adgang.


§ 12
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. marts til 15. april.


§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamlingen eller af bestyrelsen eller ifølge skriftlig anmodning til bestyrelsen i bestemt formuleret øjemed af mindst 20 brødre og senest 14 dage efter begærings indgivelse.


§ 14.
Sager, der af brødre ønskes forhandlet på den ordinære generalforsamling, må af disse skriftligt og med navns underskrift være afleveret til bestyrelsen inden 1. marts.


Emner, der ønskes forhandlet på årets generalforsamling, skal kort angives i indkaldelsen.
 


§ 15.
Brødrene skal mindst 8 dage forinden hver ordinær generalforsamlings afholdelse underrettes derom ved skriftlig meddelelse, der sker ved elektronisk post. Brødre kan dog skriftligt give Selskabet meddelelse om, at de ønsker meddelelser sendt ved almindeligt brev.


Såvel den elektroniske post som almindeligt brev skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, dagsorden, et årsregnskab samt en liste over Selskabets brødre og medlemmer.
 


 1. § 16.
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
  1. Brødrene vælger ved simpelt flertal en dirigent til at lede forhandlingerne.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Indstilling om at meddele decharge til bestyrelsen for det afsluttede regnskabsår.
  5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Forslag fra brødrene.
  8. Besættelse af ledige pladser i bestyrelsen og valg af 2 suppleanter.
  9. Besættelse af ledige pladser i ballotationskomitéen.
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  11. Valg af decisor.
   


§ 17.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af ballotationskomitéen, revisor, decisor, samt suppleanter kræves simpelt flertal.


Til antagelse af stillede forslag kræves- med nedennævnte undtagelser- ligeledes simpelt flertal.


Beslutninger om Selskabets omdannelse , forening med andre selskaber eller opløsning eller ændringer i lovene skal forelægges generalforsamlingen og kan kun vedtages, når mindst halvdelen af brødrene er tilstede og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for beslutningen. Har det krævede antal brødre ikke afgivet møde på generalforsamlingen, indkaldes med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, der da, uden hensyn til de mødendes antal, kan tage beslutning med simpelt flertal.


Stemmeret kan kun udøves ved peronligt fremmøde.
 


§ 18.
Så længe generalforsamlingen varer, må ingen slags spil finde sted i Selskabets lokaler.


§ 19.
Over det på generalforsamlingen passerede, udarbejder sekretæren et generalforsamlingsprotokollat, som underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

Fjerde afsnit
Bestyrelsen

§ 20.
Selskabets bestyrelse består af 8 af generalforsamlingen valgte brødre. Desuden er Selskabets fuglekonge som sådan medlem af bestyrelsen.


Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Formanden er således også på valg hvert andet år, men vælges særskilt og skriftligt.


Såfremt formanden afgår ved døden eller udtræder af Selskabet, fungerer viceformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling.
 


§ 21.
Bestyrelsen konstituerer sig således, at posterne viceformand, kasserer, sekretær, arrangementsdirektør, bygningsdirektør, inventariedirektør og læsedirektør besættes.


§ 22.
Det påhviler bestyrelsen at fremme Selskabets tarv, våge over lovenes overholdelse, påse god skik og orden, føre tilsyn med Selskabets ejendom og øvrige ejendele, samt at antage og slutte kontrakt med en restauratør. Det påhviler endvidere bestyrelsen at lade afholde en årlig kongefugleskydning i henhold til det derom af bestyrelsen vedtagne reglement.


Bestyrelsen bestemmer hvilke øvrige arrangementer, der skal finde sted i årets løb og bekendtgør disse for brødrene.


Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
 


§ 23.
Det påhviler fuglekongen at føre præsidiet ved den årlige kongefugleskydning. Ved sin afgang skænker fuglekongen en skive, der ophænges i Selskabets lokaler.


Det påhviler formanden – i hans fravær viceformanden- at lede bestyrelsens møder og Selskabets arrangementer, samt at aflægge bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.


Det påhviler kassereren at føre Selskabets regnskab, indkassere Selskabets indtægter og udrede Selskabets udgifter. Kassereren opstiller endvidere Selskabets Årsregnskab til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.


Det påhviler sekretæren at forestå Selskabets korrespondance, at føre de foreskrevne protokoller og føre listen over Selskabets brødre og medlemmer.


Det påhviler arrangementsdirektøren at sørge for gennemførelsen af de af bestyrelsen bestemte arrangementer og føre de respektive protokoller herover.


Det påhviler bygningsdirektøren at påse, at Selskabets faste ejendom vedligeholdes på bedste vis, således at både Selskabets funktionskrav og fredningsbestemmelserne respekteres.


Det påhviler inventariedirektøren at føre tilsyn med Selskabets inventar og sørge for dets vedligeholdelse og komplettering. Han fører en liste over inventaret og fører endvidere tilsyn med, at lokalernes indretning er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker.


Det påhviler læsedirektøren at sørge for bladholdet og Selskabets arkiv.

Femte afsnit
Den indre orden i Selskabet

§ 24.
Brødrene og medlemmerne er pligtige at rette sig efter de reglementariske bestemmelser, som bestyrelsen måtte fastsætte.


§ 25.
Såfremt nogen vil anke over restauratøren eller dennes personale, har han derom at henvende sig direkte til bestyrelsen.
Andre anker fremsættes i en dertil bestemt protokol, Ankeprotokol, der skal ligge fremme i Selskabets lokaler.
Denne protokol fremlægges ved alle bestyrelsesmøder og de fremkomne anker skal besvares inden 1 måned efter bestyrelsesmødet.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2016

 

I bestyrelsen

 

Torben Prag

Fuglekonge

 

Sten Kallenbach                                             Gunnar Holm Formand                                                             viceformand

 

Torben Fritzbøger                                  Mogens Fritzbøger
 Kasserer                                                 arrangementsdirektør
 

 Jan Ipsen
 bygningsdirektør

  

Henrik Mohr                                               Kenno Pedersen
Inventariedirektør                                                læsedirektør
 

Peter Nørgaard
sekretær